För att kunna vara familjehem måste man ha tid, tålamod och plats för ett barn som kan ha stora svårigheter. Det är viktigt att man ibland kan ta ledigt från sitt ordinarie arbete för att följa med på möten utöver de tillfällen som ingår i en daglig omvårdnad. Uppdraget kan vara en stor utmaning men man kan också räkna med att få tillbaka mycket i form av glädje, nya kunskaper och livskvalitet. Det är viktigt att vilja ta hjälp när det är utmanande och att fira framgångar. Genom att vara familjehem kan man göra en stor skillnad i ett barns liv genom att stötta barnet inom olika områden som framkommer av den vårdplan socialtjänsten upprättar. Vi tar gemensamt fram en genomförandeplan utifrån vårdplanen. Därefter arbetar vi för att nå de mål som finns i genomförandeplanen. En gång per månad skriver ni en månadsrapport som utgår ifrån BBiC (Barnens Behov i Centrum) vilket ingår i uppdraget.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Första Steget
Genom utredningen som gjorts tidigare finns en mängd variabler som ligger till grund för en matchning med de förfrågningar vi får från socialtjänsten. När vi finner en möjlig matchning så ringer vi er och ni får möjlighet att välja om ni vill gå vidare i processen. Vill ni gå vidare så är det vanligaste att er konsulent och barnets handläggare från socialtjänsten kommer hem till er för att berätta mer om barnet. Efter att ni träffats funderar ni och socialtjänsten på om det känns positivt. Skulle ni som familj känna att det inte känns helt rätt så är det viktigt att ni tackar nej till uppdraget. Socialtjänsten beslutar tillsammans med er hur nästa steg ser ut beroende på hur placeringsformen ser ut.

Stöd Och Handledning
För oss är det viktigt att ni får stöd, handledning och utbildning från oss hela vägen. Ni kommer ha en nära kontakt med er konsulent som i början av placeringen besöker er varje vecka samt finns tillgänglig på telefon emellan besöken. Under placeringens gång så träffar ni er konsulent regelbundet för vägledning och stöd. Vi finns tillgängliga dygnet runt för akuta ärenden och vårt mål är att ständigt finnas där som stöd och hjälp för dig som familjehem. En gång er månad har ni obligatorisk handledning i grupp med legitimerad psykolog som tas in externt.

Arvode
Som familjehem får ni ett arvode för att ni åtar er uppdraget som familjehem. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenninggrundande och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Det utgår även en omkostnadsersättning som skall täcka barnets omkostnader. Omkostnadsersättningen är skattefri. Som familjehem får man ett uppdrag av socialtjänsten. Uppdraget räknas inte som en anställning.

 

HANDLEDNING VARJE MÅNAD MED PSYKOLOG

Handledningen ger möjlighet att reflektera över tankar och känslor och det egna förhållningssättet i relation till barnet/ungdomen och till uppdraget i stort. Handledningen kan handla om de stora frågorna: som vad det innebär att vara professionell i sitt eget hem och vilka drivkrafterna du som medmänniska har, men den kan också vara konkret, till exempel, ikring hur man ger stöd och kraft för att stärka självbild och självförtroende och hur man gör barnet/ungdomen delaktig.

ANSÖK OM ATT BLI FAMILJEHEM

VI ERBJUDER VÅRA JOUR- OCH FAMILJEHEM...

• Ett tryggt samarbete och nära kontakt med er
familjehemskonsulent där vi kontinuerligt ger er råd och stöd.
• Grupphandledning 1 gång i månaden av legitimerad psykolog
• Grundutbildning, ”Ett hem att växa i”
• Kontinuerlig utbildning
• Jourtelefon dygnets alla timmar