Stockholms Barndomshem tar emot barn och ungdomar 0-21 år med olika typer av social problematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ensamkommande barn samt barn och unga med diabetes typ 1. Vi har även möjlighet att ta emot unga föräldrar med barn. Vi erbjuder våra barn och ungdomar regelbundna aktiviteter. Våra familjer får kontinuerlig handledning, råd och stöd i den dagliga omvårdnaden samt kontinuerlig utbildning. Ett par gånger per år bjuds alla familjer in för gemensamma aktiviteter. Att arbeta utifrån vårdplan, med hjälp av genomförandeplan, BBiC, motiverande samtal och ett lågaffektivt förhållningssätt är grunden i vårt sätt att arbeta. Vi arbetar kontinuerligt med systematiskt kvalitetsledningsarbete och egenkontroll.

PLACERINGSFORMER

Jourhem
Som jourhem tar man emot barn och ungdomar under en kortare tid. Det kan vara en akutåtgärd där barnet behöver flyttas omedelbart vilket kan upplevas traumatiskt för den placerade. Under tiden den placerade bor i jourhemmet gör socialtjänsten en utredning av långsiktiga behov. En jourplacering kan vara allt från några dagar till flera månader. Placeringen ska inte överskrida sex månader men kan i vissa fall komma att bli något längre.

Familjehem
Som familjehem tar man emot barn eller ungdomar under en längre period. Till skillnad mot en jourplacering är planeringen att barnet ska bo mer stadigvarande i sitt familjehem. Någon bortre tidsgräns finns oftast inte uttalad. De barn som blir placerade i familjehem brukar stanna tills de gått ut gymnasieskolan.

Familjestödsboende
I familjestödsboendet bor ungdomen i en egen del av familjens bostad. Det kan vara ett eget hus på tomten eller en del av en lägenhet/ villa. Möjligheten att klara sig helt själv ska finnas men ungdomen ska få stöd i att klara sin vardag och vara inkluderad i familjen. Stödet från familjen kan bestå av att lära sig laga mat, få hjälp med läxor, få hjälp att boka/ta sig till läkare och andra möten, hjälp att få en stabil rutin på vardagslivet mm. Familjestödsboende kan vara både en jourplacering men också en familjehemsplacering.

Kontaktfamilj
Som kontaktfamilj tar man emot ett barn – i regel barn upp till cirka 12 år – i sitt hem 1-2 helger i månaden för att barnet har behov av att vistas utanför det egna hemmet då och då.

NÅGRA AV VÅRA UPPDRAGSGIVARE

NÅGRA AV VÅRA FAMILJER

 

Helena och Pierre – jourhem
»Vi hade hört gott om Stockholms Bardomshem och vi fick ett stort förtroende redan vid första kontakten. Vi kände oss mycket trygga när vi började uppdraget och fick fantastisk hjälp och stöd. Dessutom upplevde vi att de alltid hade tid för oss. Vi väljer Stockholms Barndomshem även till vårt nästa uppdrag. Dels för att vi känner oss trygga, värdefulla och uppskattade, men det är också en stor trygghet att veta att de kämpar för oss och tar ett stort ansvar.«

 

Familjen Jansson – familjehem
Text kommer inom kort!